Citāti

Varētu pat teikt – citātu kartotēka.

Nemirstīgas latīņu atziņas

Amor vincit omnia. – Mīlestība uzvar visu.
Amicus verus – rara avis. – Patiess draugs ir rets putns
Amicitia nisi inter bonos esse non potest. – Draudzība iespējama tikai starp krietniem cilvēkiem. /Cicerons/
Bellum se ipsum alit. – Karš pats sevi baro (t.i. karš rada jaunu karu).
Dulce et decorum est pro patria mori. – Tīkami un skaisti ir mirt par tēviju (Horācijs). /Horācijs Bušnels/
Dum spiro, spero. – Kamēr elpoju, ceru. /Cicerons/
Ex nihilo nihil fot. – No nekā nekas nerodas.
Fugit irreparabile tempus. – Aizsteidzas neatgriežamais laiks.
Faber est suae quisque fortunae. – Katrs ir pats savas laimes kalējs.
Fortuna est caeca. – Laime ir akla. /Cicerons/
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. – Piens izdobj akmeni ne ar spēku, bet ar nemitīgu pilēšanu. /Latimers/
Homo sum, humani nil a me alienum puto. – /Es esmu cilvēks un domāju, ka nekas cilvēcisks man nav svešs. /Terēncijs/
Historia magistra vitae. – Vēsture ir dzīves skolotāja. /Cicerons/
Homo homini lupus est. – Cilvēks cilvēkam vilks. /Plauts/
Hominis est errare, insipientis preseverare. – Cilvēkam raksturīgi ir kļūdīties, bet muļķim – palikt pie sava.
Homines amplius oculis quam auribus credunt. – Cilvēki vairāk tic acīm nekā ausīm. /Seneka/
Ibi bene, ubi patria. – Tur ir labi, kur tēvija.
Iucundi acti labores. – Darbi, kas padarīti, ir patīkami. /Cicerons/
Labor omnia vincit improbus. – Neatlaidīgs darbs uzvar visu. /Vergilijs/
Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui. – Labāk ir gudri klusēt, nekā tukšu runāt.
Naturalia non suns turpia. – Kas ir dabisks, tas nav neglīts (pretīgs).
Nullus locus domestica sede iucundior. – Nav vietas, kas būtu patīkamāka par paša māju. /Cicerons/
Non est census super censum salutis corporis. – Nav mantas, kas vērtīgāka par miesas veselību.
Non progredi est regredi. – Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.
Non scholae, sed vitae discimus. – Ne skolai, bet dzīvei mācāmies.
Noscitur ex sociis. – Cilvēku pazīst pēc viņa darbiem.
Ne differas in crastinum. – Neatliec uz rītdienu.
Nil de nihilo fit. – No nekā nekas nerodas. /Lukrēcijs/
Nihil habenti nihil deest. – Kam nekā nav, tam arī nekā netrūkst.
Nihil est annis velocius. – Nekas nav ātrāks par gadiem. /Ovīdijs/
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. – Es nedzīvoju, lai ēstu, bet ēdu, lai dzīvotu. /Kvintiliāns/
Non licet in bello bis peccare. – Karā nav ļauts divreiz kļūdīties.
Ne tentes aut perfice. – Vai nu nemaz nesāc, vai arī pabeidz.
Nulla salus bello. – Nav glābiņa karā. /Vergilijs/
Omnia rerum principia parva sunt. – Jebkura lieta sākas no niecīgā. /Cicerons/
Omne initium diffecile est. – Katrs iesākums ir grūts.
Omnia mutantur et nos mutamur in illis. – Viss mainās, un mēs maināmies tam līdz.
Omnia mutantur, nihil interit. – Viss mainās, bet nekas nezūd. /Ovīdijs/
Per aspera ad astra. – Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. /Seneka/
Plenus (Satur) venter non studet libenter. – Ar pilnu vēderu negribas mācīties.
Pigritia mater vitiorum. – Slinkums ir netikumu māte.
Repetitio est mater studiorum. – Atkārtošana ir zināšanu māte.
Sine amicitia vitam esse nullam! – Bez draudzības nav nekādas dzīves!
Sciencia est potentia. – Zināšana(s) ir spēks. /F.Bekons/
Silent leges inter arma. – Likumi klusē, kad ieroči šķind. /Cicerons/
Seris venit usus ab annis. – Pieredze nāk līdz as gadiem. /Ovīdijs/
Si vis pacem, para bellum. – Ja gribi mieru, gatavojies karam (Romas politikas devīze).
Vulpes pilum mutat, non mores. – Lapsa met spalvu, bet tikumu nemaina. /Svetonijs/
Quilibet fortunae suae faber. – Katrs ir savas laimes kalējs.

Avots: horninc.wordpress.com

Filed under: latīniski, , ,